Alen Veziko Piletipood (www.alen.ee/piletipood) Kasutustingimused 

1.   Tingimuste kehtivus

1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad www.alen.ee/piletipood elektroonilise Interneti-ostukeskkonna klientide (edaspidi Klient) ja Internetiaadressi www.alen.ee operaator ja omanik AV Production OÜ, registrikood 16300033, juriidiline aadress Lehe 8, Sindi, 86704 Pärnumaa (edaspidi e-pood), vahelisi kaupade müümisel tekkivaid õigusi ja kohustusi.

1.2. Interneti-ostukeskkond on loodud eelkõige e-poe poolt müüdavate toodete ja teenuste (edaspidi nimetatud ka kui Kaup) Kliendile tutvustamiseks ja müügitehingu läbiviimiseks.

1.3. Tingimustes sätestamata osas lähtuvad Klient ja e-poe õigusaktidest tulenevatest nõuetest.

1.4. Müügilepingu sõlmides väljastab e-pood tellimuse kinnituse andmed ostjatele.

1.5. Tellimuse kinnitusele kantakse ostetud Kauba nimi, väärtus, tellimuse number ja muud detailid ning võimalikud eritingimused.

1.6. E-poel on õigus Tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates veebilehel www.alen.ee ilmumise momendist. Enne muudatuste jõustumist esitatud tellimustele kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.

1.7. E-poes kaupade ostmisega kinnitab Klient, et ta on tutvunud Tingimustega ja on nendega nõus ning kohustub neid täitma. 

2.   Hinnakiri

2.1. E-poes müüdavate toodete hinnad on näidatud eurodes, hinnale lisandub transpordikulu ning ei sisalda Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20% (kui ei ole märgitud teisiti). Müüjal on kohustus maksta käibemaksu vastavalt tema tingimustele.

2.2. E-pood jätab endale õiguse hindade muutmiseks. Hindade muutumisel kehtib Kliendile tellimuse edastamisel kehtinud hind, mis oli tellimusel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. 

3.   Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on vajutanud nupule „Lisa ostukorvi“, seejärel on võimalik jätkata toodete sirvimist või alustada tellimist. Ostukorvis olevaid tooteid on võimalik enne tellimuse vormistamist lisada, vahetada või kustutada.

3.2. E-pood müügiportaalis on ostetavad tellimused üldjuhul nimetatud kui „Piletid“.

3.3. Tellimuse vormistamiseks tuleb kinnitada Ostukorvi sisu, kus Klient peab vajadusel sisestama küsitud andmed ning valima endale sobiva makseviisi, valides ühe pakutavateest makselahendusest. Makseid kogub Luminor või Stripe. Makstes nõustute teenusepakkujate kasutustingimustega. Pangalingile vajutades, suunatakse Klient panka tellimuse eest tasumiseks. Leping loetakse Poolte vahel sõlmituks Kliendi poolt e-poele tasumise momendist.

3.4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine. 

4.   Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Vastavalt Kliendi edastatud Kauba kättesaamise e-posti aadressile, toimetab e-poe esindaja kolme tööpäeva jooksul kauba kohale Kliendi poolt märgitud e-posti aadressile.

4.2. E-pood kohustub Klienti koheselt tarneaja muutumisest teavitama, kui selline olukord peaks tekkima.

4.3. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel.

4.4. Juhul kui Kauba ostmise momendil valitud tarneviisiks on pakiautomaadi teenus või sarnane, kohustub Klient lisaks käesolevatele Tingimustele aktsepteerima ka vastava pakiautomaadi-, posti vms teenuse osutaja tingimusi ja nendest kinni pidama. Üldjuhul on need tingimused kättesaadavad ostu sooritamise momendil, kuid Klient võtab arvesse, et Kauba kohaletoimetaja (kui see ei ole e-pood) täpsemate tingimustega tutvumiseks peab ta nendega tutvuma vastava teenuse osutaja kodulehel Internetis või pöörduma teenuse osutaja poole muul viisil.

4.5. Sooritatud ostu (sõlmitud müügilepingu) korral loetakse Kliendi poolt aktsepteerituks ka Kauba kohaletoimetaja teenuse osutaja tingimused.

4.6. Müüjal on õigus jätta juba tellitud kaup kätte toimetamata, kui kaup on laost otsa saanud. Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab e-poe esindaja Kliendiga ühendust ning pakub välja alternatiivvariandi hiljemalt 7 tööpäeva jooksul alates tellimuse kinnitamisest. Kui Klient ei soovi soetada tellitud kauba asemel alternatiivvariandina pakutavat kaupa ning ta on tellitud kauba eest juba tasunud, tagastab e-pood tellitud kauba eest juba tasutud summa Kliendile (makse teostajale) hiljemalt 14 päeva jooksul alates makse laekumisest e-turu kontole.

4.7. Klient kohustub kinni pidama käesolevates Tingimustes kirjeldatud kauba lunastamise tingimustest ja eelkõige tähtajast. 

5.   Tellimuse tühistamine ja Lepingust taganemine

5.1. Ostjal on õigus loobuda terviklikult või osaliselt oma ostust 30 päeva enne ürituse/kontserdi toimumist.  

6.   Vääramatu jõud

6.1. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate Tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole kontrolli all (vääramatu jõud). 

7.   Isikuandmed

7.1. Kliendi poolt e-poele edastatud isikuandmed (nimi, isikukood, aadress, e-mail, telefon) kantakse e-poe kliendiandmebaasi ning kasutatakse müügilepingu täitmiseks. E-pood jätab endale õiguse saata Kliendi e-maili aadressile infot enda uute toodete ja sooduspakkumiste kohta. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist e-poe andmebaasist.

7.2. Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. juhul, kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning õigusaktides ettenähtud juhtudel. 

8.   Lõppsätted

8.1. Tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi proovivad pooled lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on mõlemal poolel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

8.2. Tingimustele ning müügilepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust. Kui Tingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas Tingimuste ega müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse õiguspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

8.3. Käesolevate tingimuste oluliseks osaks on iga pakutava Kauba juurde kuuluv müügipakkumuses sisalduv mistahes informatsioon.

Tingimused kehtivad alates 01.12.2021. a.